Punkt Informacyjny Promyk Słońca- zapraszamy na cykl wywiadów informacyjnych z ekspertami (część 2).

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi spotkaniami z ekspertami, przedstawicielami instytucji, podmiotów udzielających szerokiej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom. To kompendium informacyjne w dostosowanej formie nagrań video porusza zagadnienia obejmujące m.in.:

 • poradnictwo społeczne, prawne, instytucjonalne,
 • doradztwa dotyczącego możliwości udziału w nieodpłatnych programach pomocowych, terapeutycznych, opieki psychologicznej czy usług asystenckich, wsparcia wytchnieniowego,
 • doradztwa na temat źródeł ubiegania się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
 • podejmowane we Wrocławiu inicjatywy wspierające codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością,

3. Temat spotkania: Wsparcie niezależności osób z niepełnosprawnościami

Anna Jeżowska-Siwek rozmawia z Andrzejem Mańkowskim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu o tym, jak MOPS wspiera niezależne życie osób z niepełnosprawnościami.

Poruszane zagadnienia:

 • O wsparciu likwidacji barier architektonicznych i funkcjonalnych;
 • O dofinansowaniach do turnusu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • O współpracy MOPS z organizacjami pozarządowymi;
 • O wdrażaniu dostępności;
 • O asystencji i opiece wytchnieniowej.

4. Temat spotkania: Przeciwdziałanie przemocy

Dr Dominika Woźniewska rozmawia z Izabelą Pawłowską, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu.

Poruszane zagadnienia:

 • Czym jest przemoc?
 • Jak należy reagować na przemoc?
 • Co to jest Niebieska Karta i co się dzieje, kiedy zostaje komuś założona?

5. Temat spotkania: Ubezwłasnowolnienie

Alicja Bilińska rozmawia z Jackiem Gurbierzem, prawnikiem z Punktu Informacyjnego Fundacji „Promyk Słońca„, o ubezwłasnowolnieniu.

Poruszane zagadnienia:

 • Czym jest ubezwłasnowolnienie?
 • Jaki jest jego cel?
 • Czym się różni ubezwłasnowolnienie całkowite od częściowego?

Z tego też miejsca bardzo dziękujemy wszystkim Państwu, i każdemu z osoba za udział w nagraniach, wierząc, że taka formuła okażę się cenną bazą informacyjną, do którego posłuchania i poznania już teraz zapraszamy.

 

Wywiad powstał w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Gminy Wrocław/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.