Fundacja
Promyk słońcA

Trzeci przetarg: Terapia psychologiczna

Zobacz czego dotyczy ten przetarg

Opis szacowania wartości zamówienia

Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, prowadząca Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca” z siedzibą ze Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a, realizując zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu, zwraca się do potencjalnych Wykonawców z zapytaniem (tj. szacowaniem wartości zamówienia)  związane z wdrażaniem kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi).

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego finansowane są z budżetu państwa.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością (w szczególności dzieci do 3 roku życia) do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego – w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (program „Za życiem” prowadzonych przez specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach, in. terapia psychologiczna).

Wykonawca składając ofertę na ww. zajęcia terapeutyczne (dopuszczone będą zamówienia częściowe na poszczególne rodzaje terapii), proszony jest o podanie uśrednionego kosztu jednej godziny zajęć specjalistycznych, których prowadzenia mógłby się podjąć w przyszłości, w podziale na ww. 14 potencjalnych rodzajów zajęć

1.1. Zajęcia terapeutyczne realizowane będą głównie w :

a) w pomieszczeniach Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu, ul. Swobodna 8a lub w innych pomieszczeniach będących w dyspozycji Fundacji „Promyk Słońca”;

b) w zależności od możliwości specjalistów prowadzących terapię (Wykonawców) oraz od potrzeb dziecka – w domu rodzinnym dziecka (dotyczy w szczególności dzieci objętych opieką hospicyjną);

c) w placówkach przedszkolnych, żłobkach – jeśli zostaną podpisane stosowne „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Fundacją „Promyk Słońca” a żłobkami/przedszkolami/innymi placówkami o możliwości realizacji terapii dla dzieci kwalifikujących się do programu „Za życiem” w danym żłobku/przedszkolu/danej placówce i objętych jednocześnie opieką tej placówki;

d) w uzgodnieniu z Wykonawcą – dopuszcza się realizacje usługi również w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Wrocław.

Poniżej podano orientacyjnie – szacowną liczbę godzin na realizacje zamówienia w latach 2019 – 2021,  w podziale na tzw. zadania.

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 1.07.2019r.) do dnia 31.12.2021r.

3. Zamawiający prosi, aby potencjalni Wykonawcy – na potrzeby niniejszego szacowania wartości zamówienia – podali Zamawiającemu kwotę brutto i netto za jaką zamierzali by zrealizować niniejsze zamówienie za 1 godzinę zajęć (należy podać cenę netto i brutto dla 1 godziny zajęć dla terapii psychologicznej).

4. Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://www.promykslonca.pl/#aktualnosci

5. Zamawiający prosi, aby Wykonawcy szacując wartość zamówienia wypełnili zamieszczony jako załącznik nr 1 do niniejszego szacowania, wpisując szacowane kwoty w miejscach wykropkowanych.

6. Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

lub

  • w formie pisemnej:

w sekretariacie Fundacji „Promyk Słońca”

  1. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

Szczegółowych informacji dotyczących szacowania wartości zamówienia udziela:

Agata Szklińska

Fundacja „Promyk Słońca”, V piętro, pok.  508

  1. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

tel. (71) 782 77 77 w. 508

aszklinska@promykslonca.pl

 Prosimy o złożenie szacowania wartości zamówienia  poprzez wypełnienia Formularza szacowania wartości zamówienia (zał. Nr 1) i przesłanie go mailem lub osobiście do dnia:  

3.06.2019r.  (poniedziałek)