Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na obszarze Dolnego Śląska 2022”

Rekrutacja beneficjentów

Wstęp

Projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na obszarze Dolnego Śląska 2022” realizowany jest przez Fundację „Promyk Słońca”, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Okres świadczenia usług

styczeń – grudzień 2022 rok

Kto może być uczestnikiem projektu - beneficjentem usług asystenckich?

Z usług mogą skorzystać:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
 • mieszkańcy powiatów wrocławskiego, wołowskiego, wałbrzyskiego, M. Legnica, M. Wałbrzych.

Muszą to być osoby wymagające usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wiek, status zawodowy, wykształcenie i płeć uczestników nie będą miały żadnego znaczenia na etapie rekrutacji ani podczas realizacji projektu.

Preferowane będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności).

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, poniższe dokumenty:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności / zaświadczenie lekarskie dot. stanu zdrowia
 • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych  – kopię wyroku sądu
 • wypełnioną i podpisany formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania: Formularz zgłoszeniowy)
 • podpisany egzemplarz Regulaminu, potwierdzający zapoznanie się i akceptację jego treści (Regulamin)

należy złożyć w biurze projektu lub przesłać pocztą tradycyjną (dane niżej) lub przesłać w formie elektronicznej na adres bank.asystentow@promykslonca.pl

Co oferujemy?

Usługa asystencka ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością Uczestnika projektu, stymulowanie go do podejmowania aktywności życiowej oraz jego uspołecznianie.Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w co najmniej jednej z dziedzin:
w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych.

Zakres usług podstawowych:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły będzie realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi). Asystenci nie świadczą usług medycznych ani rehabilitacyjnych.

Usługi realizowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Maksymalna ilość godzin wsparcia określona jest w Regulaminie i uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności Beneficjenta.

Usługi są bezpłatne.

Biuro projektu

Fundacja „Promyk Słońca”, wejście B, 5 piętro, pokój 504
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Osobą do kontaktu jest Aleksandra Bojo

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin AOOzN 2022

2. Zał.1 Formularz zgłoszeniowy

3. Zał.2 Karta pracy

4. zał 3. Klauzula informacyjna RODO

5. Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022