Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na obszarze Dolnego Śląska”

edycja 2024

Wstęp

Projekt realizowany jest w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024., finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem projektu jest Fundacja Promyk Słońca.

Okres świadczenia usług

luty – grudzień 2024 rok

Kto może być uczestnikiem projektu - beneficjentem usług asystenckich?

Z usług mogą skorzystać osoby posiadające:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo
 • dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją;
 • mieszkańcy powiatów: wrocławskiego, M. Wrocław, wołowskiego, wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, M. Legnica.

Muszą to być osoby wymagające usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Preferowane będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności).

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, poniższe dokumenty:

 • Kartę zgłoszenia do Programu,
 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności / orzeczenia równoważnego,
 • Klauzule informacyjne RODO,
 • Regulamin projektu,
 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych: dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, ewentualnie wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • W przypadku osób upoważnionych do reprezentacji pełnoletniego: pełnomocnictwo.

Przesłanie Karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem do zadania.

Wzory dokumentów oraz informacja o sposobie ich składania znajdują się poniżej.

Rekrutacja jest prowadzona  w terminie od 09 lutego 2024. Usługi asystencji będą przyznawane w zależności od spełnienia kryteriów preferencyjnych, do momentu wyczerpania się miejsc / braku możliwości objęcia wsparciem kolejnych Uczestniczek / Uczestników.

Co oferujemy?

Projekt ma na celu wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Szczegółowy zakres usług jakie mogą być realizowane w ramach działań asystenta określone zostały w Karcie zakresu usług (zał. nr 4 do Programu Ministerstwa).

Tego rodzaju wsparcie wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, umożliwi zaangażowanie ich w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp., będzie wsparciem możliwie jak najbardziej niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystenta będą dostępne przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, przy czym przez tę samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika określony jest w Regulaminie projektu, przy czym o ostatecznie przyznanej liczbie godzin zdecyduje komisja rekrutacyjna.

Dokumenty do pobrania dla Beneficjenta:

1. Karta zgłoszenia

2. Regulamin AOOzN 2024

3. RODO

4. karta zakresu czynnosci-zał nr 4

W przypadku, gdy usługi asystenta mają realizować osoby wskazane przez Uczestnika Zadania lub jego opiekuna prawnego, do dokumentów należy dołączyć następujące oświadczenie: Wskazanie asystenta

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - wymagania i dokumenty:

Usługi asystencji mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający kwalifikacje w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub
 3. osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w karcie zgłoszenia do Programu.

Wykluczona jest opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem / uczestniczką Zadania

Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2. może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu (lub osoby fizycznej), który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, asystent musi posiadać:

 1. zaświadczenie o niekaralności
 2. pisemną akceptację ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dokumenty do pobrania dla Asystenta:

 1. Wzór CV z RODO
 2. Informacja osobowa
 3. Oświadczenie do um. zlecenia
 4. Akceptacja asystenta

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze projektu:

Fundacja „Promyk Słońca”, wejście B, 5 piętro, pokój 504
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Dopuszcza się możliwość ich przesłania (czytelny skan dokumentów) na adres: bank.asystentow@promykslonca.pl z zastrzeżeniem,  że oryginały dokumentów rekrutacyjnych muszą być dostarczone w wersji papierowej do Biura Projektu najpóźniej do dnia zawarcia kontraktu pod rygorem skreślenia kandydatki / kandydata z listy rekrutacyjnej.

Osobą do kontaktu jest Aleksandra Bojo-Wyzujak

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl