Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej we Wrocławiu

Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Wrocław 2022”

Wstęp

Projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Wrocław 2022” realizowany jest przez Fundację „Promyk Słońca”, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Opieki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków Gminy Wrocław

Okres świadczenia usług

maj – grudzień 2022 rok

Kto może być uczestnikiem projektu - beneficjentem usług asystenckich?

Z usług mogą skorzystać osoby posiadające:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

mieszkańcy powiatu Miasta Wrocław.

Muszą to być osoby wymagające usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wiek, status zawodowy, wykształcenie i płeć uczestników nie będą miały żadnego znaczenia na etapie rekrutacji ani podczas realizacji projektu.

Minimum 70% uczestników / uczestniczek będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, to znaczy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, poniższe dokumenty:

 • Kartę zgłoszenia do Programu,
 • Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / orzeczenia równoważnego,
 • Zakres usług asystenckich,
 • Kartę informacyjną RODO
 • Regulamin projektu

Dokumenty należy złożyć w Biurze projektu.

Dopuszcza się możliwość ich przesłania (czytelny skan dokumentów) na adres: bank.asystentow@promykslonca.pl z zastrzeżeniem,  że oryginały dokumentów rekrutacyjnych muszą być dostarczone w wersji papierowej do Biura Projektu najpóźniej do dnia zawarcia kontraktu pod rygorem skreślenia kandydatki / kandydata z listy rekrutacyjnej.

Przesłanie Karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem do zadania.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu wyczerpania miejsc / braku możliwości objęcia wsparciem kolejnych Uczestniczek / Uczestników.

Co oferujemy?

Usługa asystencka ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością Uczestnika projektu, stymulowanie go do podejmowania aktywności życiowej oraz jego uspołecznianie. 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Zadania;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Zadania w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
 • Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do Programu Ministra Rodziny i Opieki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Zadania.

Usługi są bezpłatne.

Biuro projektu

Fundacja „Promyk Słońca”, wejście B, 5 piętro, pokój 504
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Osobą do kontaktu jest Anna Jeżowska-Siwek

Dokumenty do pobrania:

W przypadku, gdy usługi asystenta mają realizować osoby wskazane przez uczestnika Zadania lub jego opiekuna prawnego, do dokumentów należy dołączyć następujące oświadczenie:

Plakat informujący o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 201250 zół. Całkowita wartość projektu 221250 zł. Na górze plakatu flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej.