Instytut Spraw Społecznych

Prowadzone przez Fundację działania diagnostyczno-terapeutyczne  uzupełnia działalność w obszarze społeczno–prawnym. W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, powołaliśmy Instytut Spraw Społecznych.

Zadania Instytutu Spraw Społecznych:
 • monitorowanie procesu stanowienia prawa w zakresie aktów prawnych dotyczących sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
 • rozwój współpracy sektora pozarządowego i administracji publicznej w celu podejmowania wspólnych działań oraz uzgadniania polityk publicznych w następujących obszarach: 
 • ochrona i promocja zdrowia
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • pomoc socjalna
 • integrowanie różnych podmiotów (administracji publicznej, ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych) na rzecz rozwiązywania problemów i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie debat publicznych poświęconych sytuacji dzieci niepełnosprawnych w Polsce 
 • postulowanie zmian legislacyjnych  zmierzających do stworzenia spójnego systemu wsparcia dzieci i ich rodzin
 • prowadzenie badań i ekspertyz dotyczących potrzeb i problemów dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością
 • rzecznictwo na rzecz osób niepełnoprawnych
 • poradnictwo prawne i obywatelskie
 
Działania Instytutu Spraw Społecznych: