Kontakt

UWAGA!
Prosimy o kontakt mailowy: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Fundacja ,,Promyk Słońca”
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Telefon: Dział Szkoleń
(71) 7 950 950

Rezygnacje z uczestnictwa w kursie i zwrot wpłat:
Przejdź do formularza>>

Numer konta:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 
90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Wpłaty z zagranicy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: PL 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Księgowość (w sprawie faktur, płatności itp.):
tel. (071) 782 77 77 w. 26 

Dział szkoleń:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja ,,Promyk Słońca” wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewid. 2.14/00271/2015 z dnia 28 maja 2015, REGON 011500547, Fundacja prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego "Promyk Słońca", która wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez przez Urząd Miejscki Wrocławia (Zaświadczenie nr 21/2012 z dnia 23 kwietnia 2012; REGON 022048870). Posiadamy certyfikat ISO 9001:2009 - klinij TUTAJ i pobierz pdf). Po ukończeniu kursów uczestnicy otrzymują zaświadczenie - klinij TUTAJ i pobierz pdf.


Wyświetl większą mapę

 

Noclegi dla uczestników szkoleń

Firma HOTEL SERVICE 24 jest partnerem Fundacji „Promyk Słońca” w sprawach rezerwacji miejsc noclegowych.


HOTEL SERVICE 24 wspiera nas doświadczeniem w wyszukiwaniu najatrakcyjniejszych miejsc noclegowych w hotelach w całej Polsce i za granicą na preferencyjnych warunkach.

HOTEL SERVICE 24 dla uczestników szkoleń organizowanych przez Fundację „Promyk Słońca” przygotował specjalne stawki w wybranych hotelach partnerskich.W celu dokonania rezerwacji hoteli prosimy o kontakt:

Katarzyna Nowak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 793-921-981

t/f: + 48 71 364 85 87
 
 

Regulamin

Regulamin organizacji kursów
Fundacji „Promyk Słońca”

 1. Definicje:
  1. Organizator kursu – Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090215, NIP 5222498983, REGON 01150054700000, prowadząca Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu.
  2. Umowa – umowa cywilnoprawna o przeprowadzenie kursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do zawarcia której dochodzi poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłatę wpisowego.
  3. Uczestnik – osoba zakwalifikowana przez organizatora do wzięcia udziału w kursie.
  4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę o przeprowadzenie kursu, która to umowa nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przepisy ogólne:
  1. Nabór na kurs jest przeprowadzany na stronie internetowej www.promykslonca.pl/szkolenia-i-konferencje za pośrednictwem znajdującego się tam formularza zgłoszeniowego.
  2. Kursy organizowane są w zakresie i w terminach opisanych w szczegółowej informacji na temat kursu, zawartej na stronie internetowej organizatora, o której mowa w pkt 2.1. regulaminu.
  3. W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.
  4. Osoby chcące wziąć udział w konkretnym kursie muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji, określone oddzielnie dla każdego kursu. Podczas jego trwania zbierane będą dyplomy potwierdzające odpowiednie wykształcenie. W przypadku braku odpowiedniego dyplomu nie zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
  5. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata wpisowego w wysokości podanej w szczegółowej informacji o danym szkoleniu, przy czym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na kurs jest wpłata wpisowego. W przypadku większej ilości chętnych niż przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu decyduje data wpłaty wpisowego.
  6. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.
  7. Organizator prowadzi rejestr świadectw/certyfikatów wydanych na poszczególnych kursach.
  8. Uczestnik kursu ma prawo ocenić pracę instruktora prowadzącego  szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu kursu.
 3. Opłaty:
  1. Wpłatę wpisowego należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z kursu i anulowaniem zgłoszenia.
  2. Pozostałą część opłaty za kurs należy uiścić na konto organizatora do 4 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.
  3. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego w terminie krótszym niż 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem należy dokonać wpłaty całości kwoty.
  4. Uiszczenie opłaty za kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
   • udziału w szkoleniu;
   • otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć;
   • otrzymania dyplomu/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
  5. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu po potwierdzeniu przez niego chęci uczestnictwa w określonym terminie, na który został zakwalifikowany i poniżej 28 dni przez rozpoczęciem kursu, organizator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o poniesione koszty zorganizowania szkolenia, proporcjonalne do liczby uczestników. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego, pod warunkiem spełniania przez niego wymagań dotyczących kwalifikacji.
  6. W przypadku rezygnacji z oczekiwania na kurs (lista rezerwowa) uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej kwoty wpłaconego wpisowego. Aby uzyskać zwrot należy przesłać rezygnację z uczestnictwa w kursie za pomocą formularza - kliknij TUTAJ, aby przejść do formularza. Pieniądze będą zwracane jedynie na konto osoby/firmy, która dokonała wpłaty.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs – w zależności od woli wpłacającego.
  8. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu.
  9. Fundacja "Promyk Słońca" prowadzi rejestr świadectw/certyfikatów wydanych na poszczególnych kursach.
 4. Prawo odstąpienia od umowy:
  1. Uczestnik  będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem pkt 4.2 i 4.3 poniżej. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza - kliknij TUTAJ, aby przejść do formularza.
  2. Jeżeli od zgłoszenia się na szkolenie do jego rozpoczęcia pozostało mniej niż 14 dni, to uczestnik będący konsumentem jest zobowiązany do przesłania oświadczenia o treści: „Chcę wziąć udział w kursie …… w terminie ……… Zostałem poinformowany, że w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy będę zobowiązany do pokrycia kosztów zorganizowania szkolenia, proporcjonalnie do liczby uczestników, poniesionych przez organizatora do momentu odstąpienia od umowy” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do kursu przeprowadzonego w całości przed upływem terminu 14-dniowego za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem kursu, że po spełnieniu świadczenia przez organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  4. Organizator zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta. Zwrot następuje jedynie na konto osoby, która dokonała wpłaty.
 5. Reklamacje:
  1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą kursu najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia lub daty, w której miał być zakończony, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W reklamacji należy wskazać: temat kursu, datę jego przeprowadzenia, przyczynę i opis zagadnienia reklamowanego, a także imię, nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika wnoszącego reklamację.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
  4. Oceny zasadności reklamacji dokonuje organizator po sprawdzeniu realizacji kursu zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami, rozmowie z instruktorem prowadzącym kurs oraz na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
  5. Jeżeli organizator nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy złożyć do Dolnośląskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim /wniosek – zapis na sąd polubowny).
 6. Przepisy porządkowe
  1. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w szkoleniu uczestnika, który:
   • przeszkadza innym uczestnikom lub prowadzącemu szkolenie;
   • znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  3. Zachowania opisane w pkt. 6.2. są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy uczestnika. W takiej sytuacji organizator potrąci z zapłaconej ceny koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem szkolenia, jak również swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania do realizacji umowy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w szkoleniu uczestnika, który:
   • przeszkadza innym uczestnikom lub prowadzącemu szkolenie;
   • znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  5. Zachowania opisane w pkt. 6.1. są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy uczestnika. W takiej sytuacji organizator potrąci z zapłaconej ceny koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem szkolenia, jak również swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania  do realizacji umowy.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Fundacji „Promyk Słońca”, a w razie wyrażenia zgody – także o ofercie spółki „Promyk” Sp. z o.o.
  3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Fundacji „Promyk Słońca”.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.
  5. Podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o zarejestrowanie mojego uczestnictwa w szkoleniu:

Nazwisko:
Imię:
PESEL:
Miejsce urodzenia:
Wykształcenie (kierunek):
Zawód wykonywany:
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Telefon:
Email:

Dane do faktury

Uwaga: Prosimy o rozważne wypełnienie formularza w tej części, ponieważ raz wprowadzone dane do faktury dotyczące nabywcy nie ulegają zmianie (rozp. Min.Fin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie (…) wystawiania faktur (…), Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ze zm.)

Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty). Nie dotyczy to uczestników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w nazwie firmy zawarte jest ich imię i nazwisko.

Faktury VAT wystawiane są obligatoryjnie, po otrzymaniu wpłaty zaliczkowej lub całości wpłaty za dany kurs/szkolenie, nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu otrzymania płatności. (Ustawa VAT, Art. 106i ust.2).
Nazwisko lub firma:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Fundacji „Promyk Słońca, a w razie wyrażenia zgody o ofercie spółki „Promyk” Sp. z o.o. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Fundacji „Promyk Słońca”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej. Podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zobowiązuję się do wpłaty zaliczki na powyższy rachunek bankowy. Zapoznałam/łem się z regulaminem kursów obowiązujących w Fundacji „Promyk Słońca” i zobowiązuję się go przestrzegać.
Wpłaty z tytułu szkolenia należy kierować na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca”, 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Wpisz podany kod:
 

Formularz zgłoszeniowy - Lublin

[No form id or name provided!]
 

Lista kursów

Nazwa kursu Miejsce prowadzenia kursu 
ADHD u dzieci - metody diagnozy i terapii wroclaw lublin
Afazja - diagnoza i terapia wroclaw lublin
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy wroclaw
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II - rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.) wroclaw
Diagnoza i terapia neurologopedyczna (moduł III) - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/ wroclaw
Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz wroclaw lublin
Diagnostyka wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), dobór ćwiczeń, wskazania do gorsetowania i zabiegów operacyjnych
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii wroclaw lublin
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część B wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część C wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 1 wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 2
EEG-Biofeedback (I stopień)  wroclaw lublin
EEG-Biofeedback (II stopień) wroclaw lublin
Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami  wroclaw lublin
Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić lecz nie mogą? wroclaw lublin
Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi
Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka ? wroclaw lublin
Języki obce i dysleksja wroclaw
Kinesiology Taping Podstawowy cz.1 wroclaw
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wroclaw
Kurs instruktorski masażu Shantala wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu I stopnia wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu II stopnia wroclaw
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wroclaw lublin
Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka wroclaw
Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci.  wroclaw lublin
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa wroclaw lublin
Neurorehabilitacja - ćwiczenia czucia głębokiego
Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa ( kurs całościowy ) wroclaw
Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia wroclaw
Pedagogika Marii Montessori wroclaw
PNF Podstawowy wroclaw lublin
PNF Rozwijający wroclaw
PNF w Pediatrii wroclaw
Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego wroclaw lublin
Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej. alt
RSA Biofeedback   wroclaw lublin
Rysunek w diagnozie i terapii psychologicznej  alt
System Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg dr Smiska I stopnia alt
Teoria i praktyka metody PNF - kurs wprowadzający dla lekarzy wroclaw
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem wroclaw lublin
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł I wroclaw
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł II wroclaw
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł III alt
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł IV alt
Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza wroclaw
Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii wroclaw
Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej wroclaw lublin
Terapia integracji sensorycznej II stopnia wroclaw
Terapia poznawczo-behawioralna depresji u starszych dzieci i młodzieży wroclaw
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci wroclaw
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania u młodzieży wroclaw
Terapia ręki – jako element pracy z  dzieckiem z trudnościami w uczeniu się wroclaw
Twórcze metody pracy z dziećmi wroclaw lublin
Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerowego niemowląt wg Vojty wroclaw
Wczesna interwencja wroclaw
Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp wroclaw
Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia wroclaw lublin
Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia II stopień wroclaw
Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt,dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi wroclaw
Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty – kurs przypominający - Refresherkurs
 

Dla fizjoterapeutów

Nazwa kursu Miejsce prowadzenia kursu 
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy wroclaw
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II - rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.) wroclaw
Diagnoza i terapia neurologopedyczna (moduł III) - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/ wroclaw
Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz wroclaw lublin
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część B wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część C wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 1 wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 2
Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka ? wroclaw lublin
Kinesiology Taping Podstawowy cz.1 wroclaw
Kurs instruktorski masażu Shantala wroclaw lublin
Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka wroclaw
Neurorehabilitacja - ćwiczenia czucia głębokiego
Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa ( kurs całościowy ) wroclaw
PNF Podstawowy wroclaw lublin
PNF Rozwijający wroclaw
PNF w Pediatrii wroclaw
Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego wroclaw lublin
System Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg dr Smiska I stopnia alt
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł I wroclaw
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł II wroclaw
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł III alt
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł IV alt
Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej wroclaw lublin
Terapia integracji sensorycznej II stopnia wroclaw
Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp wroclaw
Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt,dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi wroclaw
 

Dla lekarzy

Nazwa kursu Miejsce prowadzenia kursu 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

wroclaw

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II - rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.)

wroclaw

Diagnoza i terapia neurologopedyczna (moduł III) - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/

wroclaw
Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz wroclaw lublin
Diagnostyka wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), dobór ćwiczeń, wskazania do gorsetowania i zabiegów operacyjnych
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część B wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część C wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 1 wroclaw
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 2
Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka ? wroclaw lublin
Kinesiology Taping Podstawowy cz.1 wroclaw
Kurs instruktorski masażu Shantala wroclaw lublin
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa wroclaw lublin
Neurorehabilitacja - ćwiczenia czucia głębokiego
Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa ( kurs całościowy ) wroclaw
PNF Podstawowy wroclaw lublin
PNF Rozwijający wroclaw
PNF w Pediatrii wroclaw
Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego wroclaw lublin
RSA Biofeedback wroclaw lublin
Teoria i praktyka metody PNF - kurs wprowadzający dla lekarzy wroclaw
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł I wroclaw
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł II wroclaw
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł III alt
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł IV alt
Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerowego niemowląt wg Vojty wroclaw
Wczesna interwencja wroclaw lublin
Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp wroclaw
 

Dla logopedów

Nazwa kursu Miejsce prowadzenia kursu 
Afazja - diagnoza i terapia wroclaw lublin
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii wroclaw lublin

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

wroclaw

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II - rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.)

wroclaw

Diagnoza i terapia neurologopedyczna (moduł III) - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/

wroclaw
Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami  wroclaw lublin
Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić lecz nie mogą? wroclaw lublin
Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka ? wroclaw lublin
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu I stopnia wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu II stopnia wroclaw
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wroclaw lublin
Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka wroclaw
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy wroclaw
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa wroclaw lublin
Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa ( kurs całościowy ) wroclaw
Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia wroclaw
Pedagogika Marii Montessori wroclaw
Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego wroclaw lublin
RSA Biofeedback wroclaw lublin
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł I wroclaw
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł II wroclaw
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł III alt
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł IV alt
Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej wroclaw lublin
Terapia integracji sensorycznej II stopnia wroclaw
Wczesna interwencja wroclaw lublin
 

Dla pedagogów

Nazwa kursu Miejsce prowadzenia kursu 
ADHD u dzieci - metody diagnozy i terapii wroclaw lublin
Afazja - diagnoza i terapia wroclaw lublin
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii wroclaw lublin
EEG-Biofeedback (I stopień) wroclaw lublin
EEG-Biofeedback (II stopień) wroclaw lublin
Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami  wroclaw lublin
Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić lecz nie mogą? wroclaw lublin
Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi
Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka ? wroclaw lublin
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu I stopnia wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu II stopnia wroclaw
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wroclaw lublin
Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci. wroclaw lublin
Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka wroclaw
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy wroclaw
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa wroclaw lublin
Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia wroclaw
Pedagogika Marii Montessori wroclaw
Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego wroclaw lublin
Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej. alt
RSA Biofeedback wroclaw lublin
Rysunek w diagnozie i terapii psychologicznej  alt
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem wroclaw lublin
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł I wroclaw
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł II wroclaw
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł III alt
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł IV alt
Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej wroclaw lublin
Terapia integracji sensorycznej II stopnia wroclaw
Terapia poznawczo-behawioralna depresji u starszych dzieci i młodzieży wroclaw
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci wroclaw
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania u młodzieży wroclaw
Terapia ręki – jako element pracy z  dzieckiem z trudnościami w uczeniu się wroclaw
Twórcze metody pracy z dziećmi wroclaw lublin
Wczesna interwencja wroclaw lublin
Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia wroclaw lublin
Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia II stopień wroclaw
Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt,dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi wroclaw
 

Dla psychologów

Nazwa kursu Miejsce prowadzenia kursu 
ADHD u dzieci - metody diagnozy i terapii wroclaw lublin
Afazja - diagnoza i terapia wroclaw lublin
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii wroclaw lublin
EEG-Biofeedback (I stopień) wroclaw lublin
EEG-Biofeedback (II stopień) wroclaw lublin
Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami  wroclaw lublin
Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić lecz nie mogą? wroclaw lublin
Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi
Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka ? wroclaw lublin
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu I stopnia wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu II stopnia wroclaw
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wroclaw lublin
Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka wroclaw
Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci. wroclaw lublin
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa wroclaw lublin
Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia wroclaw
Pedagogika Marii Montessori wroclaw
Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego wroclaw lublin
Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej. alt
RSA Biofeedback wroclaw lublin
Rysunek w diagnozie i terapii psychologicznej  alt
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem wroclaw lublin
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł I wroclaw
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - Moduł II wroclaw
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł III alt
Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł IV alt
Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza wroclaw
Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii wroclaw
Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej wroclaw lublin
Terapia integracji sensorycznej II stopnia wroclaw
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci wroclaw
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania u młodzieży wroclaw
Terapia ręki – jako element pracy z  dzieckiem z trudnościami w uczeniu się wroclaw
Twórcze metody pracy z dziećmi wroclaw lublin
Wczesna interwencja wroclaw lublin
Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia wroclaw lublin
Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia II stopień wroclaw
 

Pozostałe

Nazwa kursu Miejsce prowadzenia kursu 
Afazja - diagnoza i terapia wroclaw lublin
Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz wroclaw lublin
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii wroclaw lublin
Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR) wroclaw
Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami  wroclaw lublin
Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych wroclaw lublin
Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić lecz nie mogą? wroclaw lublin
Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi
Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka ? wroclaw lublin
Języki obce i dysleksja wroclaw
Kurs instruktorski masażu Shantala wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu I stopnia wroclaw lublin
Metoda Dobrego Startu II stopnia wroclaw
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wroclaw lublin
Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka wroclaw
Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci wroclaw lublin
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy wroclaw
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa wroclaw lublin
Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia wroclaw
Pedagogika Marii Montessori wroclaw
Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego wroclaw lublin
Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej. alt
RSA Biofeedback wroclaw lublin
System Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg dr Smiska I stopnia alt
Techniki relaksacyjne w pedagogice ruchu wroclaw lublin
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem wroclaw lublin
Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza wroclaw
Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii wroclaw
Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej wroclaw lublin
Terapia integracji sensorycznej II stopnia wroclaw lublin
Wczesna interwencja wroclaw lublin
 

Ankieta ewaluacyjna

[No form id or name provided!]
 

Registration form

[No form id or name provided!]
 

Formularz - rady pedagogiczne

[No form id or name provided!]
 

Formularz-opole

[No form id or name provided!]
 

Formularz-szczecin

[No form id or name provided!]
 

Formularz - kurs Vojty - dorośli

[No form id or name provided!]
 

Formularz - kurs Vojty - dzieci

[No form id or name provided!]
 

Zostań pacjentem na kursie szkoleniowym

Zapraszamy dzieci i osoby dorosłe z rozmaitymi dolegliwościami i schorzeniami do udziału w kursach dla lekarzy, fizjoterapeutów, rehabilitantów i innych specjalistów w charakterze pacjentów. Kursy prowadzą wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin medycyny, psychologii i rehabilitacji, twórcy nowych metod rehabilitacji, eksperci z wielu krajów.

więcej >>>

 

formularz-rezygnacja

[No form id or name provided!]
 

Formularz zgłoszeniowy na debatę

[Form debata_2014 not found!]
 
Więcej wiadomości