Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

Realizowany w 2010 r. program „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” jest bezpośrednią kontynuacją programu „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Jego celem jest rehabilitacja społeczna dzieci niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodziców. Program jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2010 r. w ramach programu pomocą objęto 80 dzieci z niepełnosprawnością. Dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach: terapii zajęciowej, indywidualnych zajęciach psychoedukacyjnych, EEG-biofeedback, terapii integracji sensorycznej oraz terapii logopedycznej. Ponadto przygotowano dla rodziców indywidualne programy terapeutyczne (materiały informacyjno-szkoleniowe), zawierające opis i analizę indywidualnych przypadków, a także określenie oddziaływań terapeutycznych i możliwości rozwojowych dziecka; instruktaż rodziców w zakresie postępowania terapeutycznego i pracy z dzieckiem. Trzecim działaniem było opracowanie i wydrukowane zostaną materiały edukacyjne dla rodziców - biuletyn pt. „Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci”.