Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Poradnia rodzinna

Zobacz, jakie wsparcie oferuje

Obszar wsparcia

W poradni rodzinnej nasi specjaliści zajmują się udzielaniem nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i innymi.

Dzięki współfinansowaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia wszystkie porady są bezpłatne.

Cel

Celem poradnictwa rodzinnego jest poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziałanie kryzysom poprzez:
• diagnozowanie problemów i potrzeb życiowych rodzin mających problemy wychowawcze;
• udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
• udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
• pomoc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
• udzielanie wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej

Działania

UWAGA! Od marca 2020 aktualizacja dyżurów!!!


Dyżur psychologa – dwa razy w tygodniu we wtorki od godz. 15.00 do 16.30 oraz piątki od 17.00 do 18.30.
Konsultacje i wsparcie psychologiczne udzielane osobom w sytuacjach kryzysowych, diagnozowanie i określanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomoc w pracy niwelującej zaburzenia w relacjach, komunikacji.


Dyżur pedagoga – we wtorki w godzinach od 12.00 do 15.00
Udzielanie porad i pomocy opiekunom i rodzicom dzieci w różnym wieku, wspieranie w procesie wychowawczym, nauka umiejętności komunikacyjnych, określanie sposobów podnoszenia efektywności działań wychowawczych, praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi.


Dyżury doradcy rodziny – dwa razy w tygodniu – we wtorki w godzinach od 16.30-18.00 oraz w piątki w godz. od 18.30 do 20.00.
Konsultacje i wsparcie doradcy udzielane rodzinom i parom w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie, rodzinie i innych relacjach, porady w zakresie poprawy jakości komunikacji międzyludzkiej, konsultacje i porady dotyczące poprawy funkcjonowania rodziny jako jednostki.

Kontakt

Siedziba Poradni Rodzinnej
ul. Powstańców Śląskich 193b, Wrocław,
Rejestracja telefoniczna: w godzinach pracy poradni: 603 475 433, w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00: 71 79 50 951

Bliższe informacje
Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. tel. (71) 71 79 50 951, pok. 508 (V piętro, wejście B)

 

 

Poradnia rodzinna logo
UWAGA!

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy Poradni Rodzinnej prowadzonej przez Fundację „Promyk Słońca” (praca zdalna), aktualizacji uległy godziny stałych dyżurów terapeutów (zmiany zaznaczone podkreśleniem), tj.:

pedagog we wtorki od godz. 12.00 do 15.00

psycholog we wtorki od godz. 15.00 do 16.30 oraz piątki od godz. 17.00 do 18.30

doradca rodziny we wtorki od godz. 16.30 do godz. 18.00 oraz piątki od godz. 18.30 do 20.00

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i w trosce o naszych klientów i pracowników  Poradnia Rodzinna realizuje usługi wyłącznie zdalnie.

Wsparcie można uzyskać pod numerem telefonu 603 475 433 w godzinach dyżurów specjalistów.