Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

Projekty zakończone w 2020

Zobacz czego dotyczą te projekty

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław, Fundusz Solidarnościowy

CEL: Zapewnienie bezpłatnych usług asystencji osobistej dla mieszkańców Wrocławia, posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

OPIS: W ramach zadania objęto wsparciem 70 osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.  Beneficjenci otrzymali wsparcie w w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym i/lub zawodowym, co ułatwiło im podejmowanie różnego rodzaju aktywności i umożliwiło realizowanie prawa do niezależnego życia. Zyskali też możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Realizacja zadania przyczyniła się także do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej istnienia barier, uniemożliwiających dużej części ludzi samodzielne życie, oraz istnienia tego typu usług.

Łącznie wykonano 10593 godziny usług asystenckich.

TERMIN REALIZACJI: 24.02.2020 – 31.12.2020

Opieka wytchnieniowa

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław, Fundusz Solidarnościowy

CEL: zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących
Wrocław.

OPIS: Dzięki realizacji projektu udało nam się  ułatwić dostęp do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej realizowanych na terenie Wrocławia, polepszyć funkcjonowanie faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością. Realizacja niniejszego zadania przyczyniła się do upowszechnienia informacji o możliwości skorzystania z tego typu wsparcia oraz do zwiększenia stopnia  zaspokojenia potrzeb opiekunów w zakresie usług opieki wytchnieniowej na terenie Wrocławia.
– Liczba osób objętych opieką wytchnieniową w okresie realizacji zadania: 16 (14 dzieci oraz 2 osoby dorosłe)
– Liczba godzin wsparcia (opieki) zrealizowana w okresie realizacji zadania na uczestnika: 2966

TERMIN REALIZACJI: 17.08.2020 – 20.12.2020

Poradnia Rodzinna

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław

CEL: Celem poradnictwa rodzinnego jest poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziałanie kryzysom

OPIS: W ramach projektu prowadziliśmy Poradnię Rodzinną, w której umożliwiliśmy przeprowadzenie bezpłatnej diagnozy problemów i potrzeb życiowych rodzin mających problemy wychowawcze:

 • udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 • pomoc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
 • udzielanie wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej.

TERMIN REALIZACJI: 01.02.2020 -30.12.2020  

Wrocławski Punkt Informacji dla Osób z Niepełnosprawnościami

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków PFRON

CEL: Zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu.

OPIS: W ramach zadania kontynuowaliśmy prowadzenie punktu informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Porady były bezpłatne i dotyczyły tematyki związanej z niepełnosprawnością: m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp., dystrybuowane były ulotki oraz informatory dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI: 01.07.2020 -31.12.2020  

WROMIK 2 – Wrocławski Informator. Możliwości i korzyści dla osób z niepełnosprawnościami

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław

CEL: promocja Wrocławia jako miasta dostępnego dla wszystkich oraz ułatwienie i wspieranie samodzielności osób z
niepełnosprawnościami.

OPIS: Projekt polegał na zaktualizowaniu pierwszej edycji Wromika, wydanej w 2017 roku wspólnie z Fundacją Katarynka.

Wromik służy osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu – rodzinie, przyjaciołom, organizacjom pozarządowym – jako adresownik: są w nim niezbędne kontakty, numery telefonów, adresy e-mail, stron internetowych, budynków; jako poradnik: można w nim znaleźć aktualne informacje nie tylko o tym, gdzie, ale też w jaki sposób załatwić różne sprawy, kto może udzielić bezpłatnej pomocy i jakie mają uprawnienia osoby z niepełnosprawnościami w dziedzinie edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, transportu; jako przewodnik: po ofercie kulturalno-rozrywkowej miasta, z uwzględnieniem różnych potrzeb mieszkańców, z naciskiem na opis dostępności miejsca i oferty danej instytucji. Wromik, jako kompendium wiedzy o wsparciu, jakim służy Wrocław i działające w nim organizacje pozarządowe, jest świetnym materiałem promującym to miasto jako otwarte na wszelkie potrzeby i wszystkich mieszkańców.

Przygotowaliśmy wersje audiowizualne WROMIKA, zawierające informacje podzielone tematycznie. Jest tych filmów 16. Oprócz tego nagraliśmy 5 krótkich filmów, prezentujących sposoby zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

WROMIK 2020 – Fundacja Promyk Słońca (promykslonca.pl)

TERMIN REALIZACJI: 26.10.2020 – 31.12.2020

Wieloprofilowe zajęcia wspierające aktywizację społeczną młodzieży z niepełnosprawnościami

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków PFRON

CEL: prowadzenie zajęć, które mają na celu: nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z  uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

OPIS:W ramach projektu prowadzone były zajęcia indywidualne nakierowane były na nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wsparcie emocjonalno-motywacyjne wzmacniające dążenie do usamodzielnienia w obszarach dostępnych dla uczestnika oraz współdziałanie w rozwiązywaniu problemów, a także zajęcia grupowe, których celem było usprawnianie kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez tworzenie pola do doświadczeń stymulujących aktywność i wspólne działanie oraz rozwijanie zainteresowań. Dodatkowo uczestnicy mogli brać udział w indywidualnych konsultacjach ze specjalistami, które nakierowane były na organizację wsparcia rozwijającego motywację do podejmowania inicjatywy i usamodzielnienia się.

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2020 – 20.12.2020

Mikołajki

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

CEL: Wspieranie aktywności społecznej dzieci z niepełnosprawnością, rozwój społeczny dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w imprezie integracyjnej oraz spotkanie z Mikołajem.

OPIS: W przedświąteczny weekend część Fundacji zamieniła się w zimowy las, do którego zaprosiliśmy  dziećmi z niepełnosprawnościami oraz ich rodzeństwo i opiekunów. Na każdego z 40 dzieci czekało coś słodkiego, prezent oraz niespodzianka, którą był specjalny, personalizowany list od Św. Mikołaja.

TERMIN REALIZACJI: 11.2020 – 12.2020

Terapie finansowane przez Pfron

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

CEL: zwiększenie stopnia usprawnienia, ograniczenie skutków niepełnosprawności i zwiększenie samodzielności beneficjentów zadania.

OPIS: W trakcie projektu wsparciem zostało objętych 156 dzieci, które skorzystały z następujących terapii:

 • terapia wzroku
 • polaryzacja
 • integracja sensoryczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • arteterapia
 • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny oraz społeczno-poznawczy
 • stymulowanie rozwoju funkcji wykonawczych

Zostały również zakupione zestawy pomocy do różnych terapii, prowadzonych w ramach zadania.

TERMIN REALIZACJI: 01.03.2020 – 01.04.2021