Terapie finansowane przez PFRON

logo pfron noweW ramach umowy zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do 31 marca 2019 r. w ramach konkursu "Kurs na samodzielność", będziemy realizować zadanie zlecone polegające na prowadzeniu terapii dla osób niepełnosprawnych w wieku od urodzenia do 18 roku życia.

więcej >>>

 

Rozwój kompetencji szkolnych i umiejętności społecznych przedszkolaków

nagłówek

Fundacja „Promyk Słońca” realizuje projekt „Rozwój kompetencji szkolnych i umiejętności społecznych przedszkolaków oraz poprawa kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego”,

więcej >>>

 

Usługi asystenckie w powiatach woj. dolnośląskiego

nagłówek
Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim, realizuje projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”. 

więcej >>>

 

SAMO-Dzielni

nagłówek
Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizuje projekt „SAMO-Dzielni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

więcej >>>