Lista projektów zakończonych w roku 2014

Oto lista projektów konkursowych, których realizacja zakończyła się w roku ubiegłym. Artykuły ich dotyczące można znaleźć w zakładkach menu po lewej stronie.

Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, projekt innowacyjny
CEL: Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności i zmniejszenia uciążliwości nauczania indywidualnego uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i indywidualnym nauczaniem (IN).
OPIS: Przeprowadzono pogłębioną analizę grupy odbiorców oraz rozwiązań i narzędzi stosowanych w Polsce i na świecie dla celów nauczania zdalnego. Opracowano i przetestowano nowy model nauczania zdalnego w czasie rzeczywistym na grupie 50 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie (w tym dzieci niepełnosprawnych).  Opracowano narzędzia dla podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami z IN i SPE.  Zorganizowano debatę oraz dwie konferencje na temat nauczania przez Internet . Opracowano i wydano publikację opisującą sposób nauczania wraz z poradnikiem metodycznym i instrukcją techniczną dla nauczycieli. Opracowano i przekazano do MEN rekomendacje dla wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających włączenie nowego modelu nauczania zdalnego do powszechnej praktyki.
Więcej o projekcie na stronie www.cnno.edu.pl
TERMIN REALIZACJI: 2012-04-02 - 2014-05-30

pi-do-maili-nowe

Sprawni w pracy

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 7.4
CEL: Wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
OPIS: Projekt polegał na udzieleniu osobom niepełnosprawnym wsparcia  w postaci asystenta oraz sfinansowania szkoleń i staży zawodowych w celu podniesienia kompetencji i zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia. W ramach projektu 14 osób otrzymało wsparcie asystenta, uczestniczyło w szkoleniach i stażach zawodowych, korzystało też ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego. W wyniku udziału w projekcie 4 osoby znalazły zatrudnienie. Wsparciem objętych zostało także 5 członków rodzin beneficjentów projektu.
Fundacja realizowała projekt jako jeden z czterech partnerów lidera – Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Więcej o projekcie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/sprawni-w-pracy/  
TERMIN REALIZACJI: 2012-08-01 - 2014-12-31

stopka


Lato z Promykiem

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CEL: Wspieranie aktywności społecznej dzieci niepełnosprawnych
OPIS: W projekcie zrealizowaliśmy szkolenia dla wolontariuszy – osób, które zgłosiły się do prowadzonego przez nas Centrum Wolontariatu, z którego usług korzystają rodzice, potrzebujący wsparcia w opiece nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi - oraz wycieczki, ukazujące dzieciom niewielką część walorów turystycznych Dolnego Śląska.
TERMIN REALIZACJI: 2014-03-01 - 2014-08-31

stopka umwd srednia
Prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych. Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław ze środków PFRON
CEL: Zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu
OPIS: Zadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu punktu informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach punktu zorganizowane zostało miejsce, gdzie były udzielane informacje i porady na tematy związane z niepełnosprawnością (dotyczące m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp), dystrybuowane były ulotki oraz informator dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych.
TERMIN REALIZACJI: 2014-07-01 - 2014-12-31


Bajkowa jesień
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON
CEL: Wspieranie aktywności społecznej dzieci niepełnosprawnych
OPIS: W ramach zadania zaprosiliśmy niepełnosprawne dzieci z Dolnego Śląska do teatru na trzy spektakle. Pokazaliśmy dzieciom, jak ciekawy i różnorodny jest teatr, że jest on świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Spektaklom towarzyszyły imprezy o różnej tematyce przewodniej: powitanie jesieni ze spektaklem Bajkobusa, gala z wręczeniem stypendiów dla uczniów ze spektaklem muzyczno-teatralnym oraz spotkanie z Mikołajem z przedstawieniem w Teatrze Lalek. Działania skierowane były do dzieci niepełnosprawnych z regionu (Dolny Śląsk) oraz ich rodziców/opiekunów. Spektakle odbywały się we wrocławskich instytucjach kultury, weźmie w nich udział łącznie około 200 dzieci niepełnosprawnych z różnych powiatów województwa. W realizacji imprez wzięli udział wolontariusze fundacyjnego Centrum Wolontariatu.
TERMIN REALIZACJI: 2014-09-01 - 2014-12-31

stopka umwd pfron

Razem w pełni sprawni 2014
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CEL: Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych w  najbliższym otoczeniu
OPIS: Zadanie polegało na kontynuacji projektu „Razem w pełni sprawni” – w tegorocznej edycji zrealizowaliśmy warsztaty dla ok. 60 nauczycieli z ok. 30 szkół, oraz warsztaty internetowe dla uczniów. Szkoły biorące udział w projekcie zrealizowały własne projekty – etiudy filmowe – o tematyce związanej z niepełnosprawnością, innością. Etiudy były prezentowane podczas gali podsumowującej, są też prezentowane na kanale Fundacji Promyk Słońca na portalu YouTube  
TERMIN REALIZACJI: 2014-02-17 - 2014-12-31

stopka umwd srednia