Sprawni w pracy

sprawniwpracy-02Celem projektu „Sprawni w pracy”, jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności i członków ich rodzin, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki zrezygnowali z pracy lub nie podjęli zatrudnienia.Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej ma umożliwić osobom z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością ruchową, intelektualną lub sensoryczną samodzielne, aktywne funkcjonowanie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez asystenta osobistego osobie niepełnosprawnej (AOON) w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonywać samodzielnie.

Asystenci poprzez swoje usługi pełnią funkcje kompensacyjne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności indywidualnej osoby niepełnosprawnej. Asystent ma stanowić swoistą „protezę”, uzupełniać braki, wynikające z niepełnosprawności. Wykonując swoje obowiązki AOON powinien umożliwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej wykonując lub pomagając wykonać takie czynności, jakie ta osoba by wykonała, będąc osobą sprawną, zastępując mu jego dysfunkcje.

Osobie niepełnosprawnej, która przystąpi do projektu, zostanie przydzielony Asystent Osobisty. Ponadto osoby te uzyskają pomoc psychologa i doradcy zawodowego i wezmą udział w warsztatach, szkoleniach i stażach zawodowych. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowany osobny Indywidualny Plan Działania, określający możliwości i potrzeby oraz wskazujący proponowaną ścieżkę zawodową. Uczestnicy staży i szkoleń otrzymają stypendia, przewidujemy też zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia. W projekcie weźmie udział 40 osób. Członek rodziny osoby niepełnosprawnej otrzyma pomoc psychologa i doradcy zawodowego oraz pomoc w aktywizacji zawodowej. W projekcie weźmie udział 20 osób. Osoby chcące zostać Asystentami Osobistymi Osoby Niepełnosprawnej zostaną przeszkolone i zatrudnione przez poszczególnych partnerów projektu, w zależności od subregionu. W projekcie zostanie przeszkolonych 30 osób, a 20 spośród nich uzyska zatrudnienie w charakterze AOON.

Ponadto w ramach projektu utworzona zostanie Grupa Robocza, pod egidą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań formalnych i prawnych, mających na celu wprowadzenie instytucji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej do sytemu wojewódzkiego i krajowego wparcia osób niepełnosprawnych, tj.: wyłonienie liderów wdrażania funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej wśród jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska we wszystkich subregionach oraz przedstawienie niezbędnych zmian do zapisów ustawy o rehabilitacji, umożliwiających finansowanie lub dofinansowanie instytucji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej ze środków publicznych.

Projekt jest realizowany na terenie województwa dolnośląskiego. Każdy partner odpowiada za realizację projektu w czterech subregionach: wrocławskim – Fundacja „Promyk Słońca”, legnicko-głogowskim - Fundacja Eudajmonia, wałbrzyskim – Forum Aktywności Lokalnej, jeleniogórskim – Polski Związek Głuchych oddział dolnośląski.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin prowadzona jest w okresie od września 2012 do stycznia  2013 r. Udział w projekcie może wziąć osoba zamieszkująca teren Dolnego Śląska i spełniająca szczegółowe kryteria rekrutacji.


Pliki do pobrania:
PROFIL KANDYDATA NA ASYSTENTA
PROFIL OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I CZŁONKA JEJ RODZINY
REGULAMIN REKRUTACJI
FORMULARZ REKRUTACJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI


Biuro projektu w subregionie wrocławskim: Fundacja „Promyk Słońca”, ul. Swobodna 8 a, 50-088 Wrocław
osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Dominika Woźniewska-Żol, tel. 071 79 50 951

Zobacz i posłuchaj co o projekcie mówi Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Andrzej Mańkowski oraz biorąca w nim udział asystentka Agata Żurek.

stopka