Oferty na noclegi we Wrocławiu

sprawniwpracy-02W związku z realizacją projektu pn.: „Sprawni w pracy", finansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Fundacja „Promyk Słońca” zaprasza do składania ofert na realizację usługi noclegowej – 10 noclegów dla 30 osób.

  1. Zamawiający
Fundacja „Promyk Słońca”, ul. Złota 61/100, Warszawa,

adres do kontaktów: Oddział Fundacji „Promyk Słońca”, ul. Swobodna 8 a, 50-088 Wrocław, Tel. 71 7 950 951

  1. Zakres zamówienia:
Świadczenie usługi noclegowej: 10 noclegów dla 30 osób.

  1. Data i miejsce składania ofert
Do dnia 24 kwietnia 2013 r. – do godz. 12.00

Oferty prosimy przesyłać na podany wyżej adres do kontaktów (Wrocław) lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty przesłane w inny sposób albo na inny adres nie będą uwzględnione.

  1. Kryteria realizacji usługi wymiennej w punkcie 2
1) Noclegi dla grupy 15 osób (uczestników szkolenia) w terminach 12 – 17 maja (5 noclegów) oraz 19-24 maja 2013 r. (5 noclegów)

2) Noclegi dla grupy 15 osób (uczestników szkolenia) w terminach 9 – 14 czerwca (5 noclegów) oraz 16 – 21 czerwca 2013 r. (5 noclegów)

Pokoje jedno-, dwu- lub trzyosobowe z łazienką i śniadaniem.

Udostępnienie miejsca na spotkania uczestników szkolenia (np. sala wypoczynkowa)

Miejsce realizacji usługi: Wrocław.

Miejsce realizacji usługi musi zapewniać dobrą komunikację z resztą miasta (bliskość przystanków tramwajowych lub autobusowych komunikacji miejskiej).

5. Płatność

Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury. Wynagrodzenie może być płatne w dwóch częściach – po realizacji usługi dla każdej z grup osobno.

Wynagrodzenie za usługę jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Kryteria wyboru oferty

Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiste, przesłanie pocztą lub e-mailem.

Oferta musi być wypełniona wg wzoru – Załącznik nr 1

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być kompletna. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu składającego ofertę.

Oferent wyraża zgodę na:

a/ rezygnację lub zmniejszenie liczby zamówionych noclegów w terminie do 7 dni przed realizacją usługi

b/ proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku mniejszej liczby odbiorców usług i poinformowaniu o tym fakcie oferenta, co najmniej siedem dni przed realizacją usługi (o ile zmniejszenie nie przekracza 10 % zamówienia).

Koszt usługi zostanie przedstawiony w kwotach netto i brutto i będzie zawierał wszelkie koszty niezbędne do realizacji usługi, zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Oferent dopuszcza (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) możliwość zmiany daty realizacji usługi na wniosek zamawiającego. W takim przypadku strony podejmą rozmowy celem ustalenia innej daty rejestracji szkolenia. Zaktualizowana data musi być akceptowalna przez zamawiającego i oferenta.

Spośród przedłożonych ofert zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia kryteria przedstawione w niniejszym zamówieniu oraz zaproponuje najniższą cenę realizacji usługi. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje tylko ten podmiot, którego ofertę ostatecznie zaakceptował.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę (np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 7 950 951.

PDF do pobrania :
Formularz oferty

stopka