O kampanii

Logo na jednym wozkuTrwa ogólnopolska kampania społeczna na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych „Na jednym wózku”, której celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby oraz problemy rodziców, rodzeństwa i bliskich dzieci z niepełnosprawnością.


Patronat honorowy: Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowskazglos sie

O kampanii:
W Polsce żyje około 5,5 mln osób niepełnosprawnych, z tego około 4,5 mln z orzeczeniem o niepełnosprawności. Takie orzeczenie posiada ponad 180 tys. dzieci w wieku do lat 16, jednak statystyki nie uwzględniają dzieci bez orzeczeń i nieobjętych obowiązkiem szkolnym. Nie da się zatem określić, ile osób żyje w rodzinach dotkniętych niepełnosprawnością jednego lub więcej dzieci. Jest ich co najmniej kilkaset tysięcy: rodziców, faktycznych opiekunów, braci, sióstr.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci poświęcają większość swojego czasu i energii na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, jego terapię i zabiegi pielęgnacyjne. Odsuwają na bok własne plany, marzenia, zawodowe ambicje. Zaniedbują swoje relacje, wskutek czego wiele rodzin się rozpada. Gdy rodzic rezygnuje z pracy i wykaże odpowiednio niskie dochody, otrzymuje od państwa 523 zł; państwo płaci też za niego składkę emerytalną w wysokości 19,50 zł miesięcznie (dla porównania: utrzymanie dziecka niepełnosprawnego w placówce kosztuje ok. 4 tys. zł miesięcznie, na jednego osadzonego w zakładzie karnym przeznacza się ok. 2,6 tys. zł miesięcznie).

Bliscy niepełnosprawnych dzieci pracują przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, bez urlopów i wynagrodzenia. Na co dzień spotykają się ze społecznym niezrozumieniem i lekceważeniem swoich potrzeb. Niełatwa jest również sytuacja rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych, izolowanego przez rówieśników, ograniczającego swoje potrzeby. Co piąte z nich jest narażone na poważne zaburzenia emocjonalne. Instytucje powołane do tego, by na co dzień wspierać rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, często nie spełniają swoich zadań.

Ogólnopolska kampania na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych „Na jednym wózku” potrwa od września do grudnia 2012 roku i obejmować będzie:
1.       Konkurs na blog prowadzony przez rodziców/opiekunów/rodzeństwo niepełnosprawnego dziecka, połączony z publikacją fragmentów na stronach internetowych organizatora konkursu oraz w mediach.

2.       Przegląd filmów o tematyce związanej z niepełnosprawnością dzieci.

3.       Działalność Centrum Wolontariatu prowadzonego we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.Organizator akcji

Fundacja „Promyk Słońca” od ponad dwudziestu lat prowadzi działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Działania te mają bardzo konkretny wymiar: Fundacja prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, integracyjne przedszkole i żłobek, Centrum Szkoleniowe, Centrum Nowych Technologii, Instytut Spraw Społecznych. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka, który patronuje portalowi www.pomagamydzieciom.info. Aktywnie działa na rzecz zmian w prawie, współpracując m.in. z Zespołem Parlamentarnym ds. Osób Niepełnosprawnych. W marcu 2011 roku Fundacja zorganizowała w Sejmie konferencję „Dziecko z niepełnosprawnością. Ocena stanu aktualnego i perspektywy stworzenia zintegrowanego systemu pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej". Realizuje projekty z zakresu edukacji włączającej, wyrównywania szans, doskonalenia nauczycieli, likwidacji uprzedzeń i barier. Mamy doświadczenie w organizacji kampanii społecznych (m.in. „Mam prawo. Kampania na rzecz praw dzieci niepełnosprawnych”, „Postawa to podstawa”, „Razem w pełni sprawni”).

Konkurs blogów

Do udziału w konkursie blogów zapraszamy członków rodzin (rodziców, rodzeństwo) i/lub faktycznych opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Osoby chcące wziąć udziału w konkursie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj:
zglos sie
Specjalnie powołana Kapituła nominuje blogi do Nagrody Głównej. Głosować będą również Czytelnicy.
Głosowanie przez Czytelników odbywa się poprzez baner umieszczony przez użytkownika na stronie bloga. Link do banera użytkownicy znajdą w swoim panelu użytkownika (jego adres przesyłamy wraz z potwierdzeniem przyjęcia bloga do konkursu) jako Kod linka w menu z lewej strony ekranu.

Uczestnik konkursu musi być autorem bloga umieszczonego na platformie blogerskiej lub własnej witrynie www. Termin zgłaszania blogów do konkursu upływa 30 listopada. Ogłoszenie wyników w grudniu 2012 roku. Do konkursu można zgłaszać zarówno nowe, jak i prowadzone od dawna blogi.REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs blogów w ramach akcji „Na jednym wózku”

Postanowienia ogólne

1.      Konkurs blogów jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.      Organizatorem Konkursu jest Fundacja Promyk Słońca z siedzibą w Warszawie.

3.      Konkurs prowadzony jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Na jednym wózku”.

4.      Konkurs ma charakter otwarty.

5.      Udział w Konkursie jest bezpłatny.

6.      Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne – członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, będące autorami blogów związanych z życiem rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji oraz członkowie ich rodzin.

Przebieg Konkursu

7.      Konkurs rozpoczyna się 1 września 2012 roku. Do Konkursu można przystąpić do 30 listopada 2012 do godziny 24.00

8.      Konkurs zakończy się o północy 15 grudnia 2012 r.

9.      Blogi zgłoszone po terminie lub niezgodne z Regulaminem nie będą uczestniczyły w Konkursie.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

10.  Każdy z Uczestników może przystąpić do Konkursu zgłaszając prowadzony przez siebie blog lub fotoblog.

11.  Forma blogu jest dowolna.

12.  Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez nadesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą aktywnego formularza.

13.  W zgłoszeniu do Konkursu należy podać adres strony www bloga i dane Autora.

14.  Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie Autor bloga.

15.  Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

16.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania weryfikacji prawidłowości zgłoszeń.

17.  Organizator udostępni kod i udzieli niezbędnego wsparcia technicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowego umieszczenia kodu na stronie każdemu Autorowi, który zgłosi udział w Konkursie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

18.  Autor bloga zgłoszonego do konkursu ma obowiązek umieścić na stronie bloga udostępniony przez Organizatora fragment kodu html (kod linka). Każdy odrębny blog musi posługiwać się odrębnym kodem, umożliwiającym prawidłową identyfikację głosu oddanego przez Internautę.

Nagrody

19.  Nagrody przyznaje Kapituła Fundacji Promyk Słońca oraz Internauci.

20.  Kapituła Fundacji Promyk Słońca przyzna:

a.      I nagrodę główną: wakacyjny wyjazd dla rodziny (rodziców + dzieci) 

b.      3 równorzędne wyróżnienia:

21.  Nagrodę Internautów zdobędzie blog, który uzyska najwięcej głosów w glosowaniu zorganizowanym wśród Internautów.

22.  Głosy oddawane będą poprzez kliknięcie w logotyp Konkursu umieszczony na stronie bloga uczestniczącego w Konkursie, które generować się będzie automatycznie w wyniku interpretacji kodu wskazanego w punkcie 13.

23.  Na jeden blog z każdego unikalnego numeru IP może zostać oddany jeden głos dziennie.

24.  Internauta może oddać głos na więcej niż jeden blog.

25.  Lista blogów uczestniczących w Konkursie oraz aktualna ilość zgromadzonych przez nie głosów będzie podawana do wiadomości na bieżąco w serwisie www.pomagamydzieciom.info.

26.  Internauci będą mieli możliwość oddania głosu do północy 15 grudnia 2012 r.

27.  Lista nagrodzonych blogów zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora.

28.  Autorzy nagrodzonych blogów zostaną ponadto poinformowani o nagrodach drogą mailową.

29.  Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu. O terminie uroczystego rozdania nagród Organizator powiadomi po zamknięciu listy blogów biorących udział w Konkursie.

Prawa autorskie

30.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest/będzie autorem materiałów publikowanych na blogu i przysługują mu do nich prawa autorskie.

31.  Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z materiałów opublikowanych na blogu (zwanych dalej również Utworami) w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych. Zgoda obejmuje również zezwolenie na wykonywanie praw zależnych, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

Dodatkowe świadczenia dla Uczestników Konkursu

32.  Organizator Konkursu będzie przedstawiał i promował wszystkie blogi biorące udział w konkursie w specjalnie utworzonej do tego celu sekcji na łamach swoich serwisów internetowych.

33.  Organizator Konkursu opublikuje na łamach swoich serwisów internetowych oraz w mediach fragmenty blogów, wywiady i rozmowy z Autorami wybranymi przez Organizatora, którzy wyrażają na to zgodę zgłaszając blog do konkursu.

 

Dane Osobowe

34.  Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator.

35.  Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, oznaczenie blogu.

36.  Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie.

37.  Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

Zastrzeżenia

38.  Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy uczestników Konkursu Autorów, których blogi naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje, poprzez publikację treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

39.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, w szczególności w przypadku zauważenia istotnych wad prawnych Regulaminu lub wad uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w prawidłowy sposób.

40.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialnościza błędy, które mogą powstać w wyniku transmisji danych.

41.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.