Integracyjne Przedszkole

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE FUNDACJI "PROMYK SŁOŃCA"

Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”

 

Te słowa Janusza Korczaka, wielkiego działacza na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka, są mottem naszej placówki.

Przedszkole Fundacji "Promyk Słońca" jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne, w wieku od 3 do 10 lat. Każda z ośmiu grup przedszkolnych liczy od 15 do 20 wychowanków; wśród nich 3-5 dzieci z rozmaitymi problemami rozwojowymi. W każdej grupie dziećmi opiekuje się jednocześnie trzech pedagogów: dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pedagog wspierający.
Od 1 września 2016 roku przedszkole powiększyło się o dwie grupy, które wprowadziły się do placówki przy ul. Manganowej 10. Uczy się tam i bawi 42 dzieci, w tym siedmioro z różnymi niepełnosprawnościami (zespół Downa, autyzm, niepełnosprawność ruchowa). Opiekę nad dziećmi sprawują cztery nauczycielki przedszkolne i dwie nauczycielki wspomagające.
 
DSC 0025Integracja
W naszej placówce realizujemy ideę integracji. Pobyt w przedszkolu to okres kształtowania prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka. W tym wieku dzieci nie mają uprzedzeń, reagują na inność swoich kolegów i koleżanek w sposób naturalny. Uczą się udzielać pomocy, ale także korzystać ze wsparcia innych. Kontakty, wspólna zabawa i wymiana doświadczeń jest niezwykle ważna dla wszystkich dzieci, niezależnie od stanu ich zdrowia. Nabór dzieci sprawnych do grup integracyjnych oparty jest na zasadzie dobrowolności i akceptacji idei integracji przez rodziców.

Edukacja
Całe przedszkole Fundacji „Promyk Słońca” uczestniczy w projekcie, którego celem jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci: „Pięknie mówić się staramy, o poprawną mowę dbamy”. Dbamy również o ochronę środowiska naturalnego: wszystkie dzieci zbierają zużyte baterie. Od kilku lat zbieramy zakrętki dla hospicjum i dla dzieci z naszego przedszkola. Od trzech lat z wielkim zaangażowaniem ze strony dzieci i rodziców wspieramy wrocławskie schronisko dla zwierząt, dostarczając karmę dla psów, koce, poduszki.
W pracy z dziećmi w przedszkolu wykorzystujemy następujące programy:

 • „Od przedszkolaka do pierwszaka”,  Iwona Broda, Wydawnictwo WSiP
 • „Od przedszkolaka do starszaka. Program wychowania przedszkolnego”, Iwona Broda, Wydawnictwo WSiP
 • „Program wychowania przedszkolnego”, Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, Wydawnictwo PWN

 

Programy te są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci:

 • zakładają stosowanie przez nauczyciela metod aktywizujących, co pozwala dzieciom zrozumieć i utrwalić wiedzę zdobytą na zajęciach
 • przygotowują dzieci do współpracy w grupie
 • umożliwiają pracę w grupie mieszanej wiekowo i integracyjnej
 • rozwijają i kształcą w dzieciach gotowość szkolną, umiejętności rozwijające mowę i umiejętności matematyczne
 • rozwijają u dzieci dojrzałość społeczną i emocjonalną
 • pozwalają na wielozmysłowe angażowanie dziecka w procesie kształcenia


W tym roku szkolnym duży nacisk kładziemy na czytelnictwo. Książki są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka: pobudzają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo, ćwiczą pamięć, uczą skupienia i wyciszają. Bajki terapeutyczne uspokajają, pomagają zmniejszyć problemy emocjonalne. Między innymi temu celowi służy współpraca z aktorami Wrocławskiego Teatru Młodych, którzy będą czytać naszym dzieciom. Współpracujemy też z młodzieżą ze szkoły podstawowej nr 64 i z gimnazjum sióstr urszulanek, która również będzie brała czynny udział w tym projekcie. Jednocześnie zachęcamy rodziców do regularnego czytania dzieciom w domowym zaciszu.
 
Prócz podstawy programowej, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, we wszystkich grupach pracujemy metodą projektową: realizujemy autorskie projekty opracowane przez naszych WP 20160805 09 19 16 Projhpedagogów. Zapewniamy dzieciom optymalne warunki rozwoju, przygotowując je do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Stosowana przez nas metoda pracy projektowej oznacza również, że programy są na bieżąco dostosowywane do wieku, wymagań i potrzeb rozwojowych naszych podopiecznych oraz że wykorzystują najnowsze metody i wyniki badań. Wiele spośród tych programów jest tworzonych przez zatrudnionych w naszej placówce pedagogów, którzy dobrze znają swoich podopiecznych i potrafią dostosować realizację programu do ich indywidualnych potrzeb, w optymalny sposób wykorzystując ich potencjał.

 

Przedszkole zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Stwarzamy dzieciom szansę rozwoju  na miarę  ich możliwości i predyspozycji. Uczymy je samodzielności, otwartości i tolerancji. Przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Rozwijamy ich sprawność ruchową, zręczność manualną, zainteresowania i zdolności. Rozbudzamy ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. W pracy z dziećmi stosujemy szereg metod wspierających: Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: celem tych zajęć jest rozwijanie aktywności ruchowej, pokonywanie trudności i lęków.

 • Metodę Dobrego Startu - głównym założeniem tej metody jest jednoczesne usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych i dotykowo-ruchowych. Pozwala ona na stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka oraz ułatwia terapię w przypadku zaburzeń rozwojowych, a także przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Elementy pedagogiki Marii Montessorii – w oparciu o materiał dydaktyczny opracowany przez Marię Montessori dla dzieci niepełnosprawnych prowadzona jest terapia zajęciowa, której celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, życia w integracji i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ćwiczenia codziennego życia, związane z samoobsługą, zwyczajami, normami społecznymi oraz troską o środowisko doskonalą koordynację ruchów, uczą konkretnych umiejętności oraz sposobów zastosowania ich w życiu.
 • "Dziecko w świecie zabaw z literkami"– autorski program opracowany przez mgr Paulinę Klus i lic. Alicję Czartoryską. Celem programu jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Dzieci obcują z pismem i przygotowują się do jego czytania oraz zapisywania za pomocą symboli – liter alfabetu. Działania podejmowane w przedszkolu są przystosowane do możliwości dzieci, przez co mogą one stale się rozwijać.
 • Chusta Klanzy
 • Dziecięce masażyki

Przeczytaj o pedagogice Marii Montessori

Biedronki 3Wychowanie
Chcemy wychowywać dzieci z bogatą, twórczą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje innych oraz gotowe do poszukiwania nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Dużą wagę przywiązujemy do wychowania zdrowotnego, kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych i higienicznych. Dbamy o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w grupie. Zabiegamy o to, by dzieci czuły się w niej dobrze, miały poczucie akceptacji, zrozumienia i życzliwego traktowania.

Program rehabilitacyjno-terapeutyczny
Dzieci z zaburzeniami rozwoju uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pedagogów specjalnych oraz psychologa, logopedę i rehabilitanta ruchowego. Specjaliści współpracują ze sobą, wymieniają doświadczenia i podejmują ustalenia dotyczące dalszego przebiegu procesu usprawniania rozwoju dziecka. Obecność specjalistów na terenie placówki pozwala optymalnie ustalić plan zajęć i rehabilitacji i dostosować go do rytmu życia przedszkola.

Rozwój poprzez zabawę
Ponieważ możliwość zabawy jest jednym z warunków prawidłowego rozwoju dziecka, stwarzamy naszym przedszkolakom jak najwięcej okazji do zabawy. Dzięki niej dzieci uczą się:

 • wykorzystywania własnego potencjału rozwojowego
 • nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
 • podstawowych umiejętności społecznych: współpracy, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do kompromisów
 • wyrażania uczuć
 • pokonywania trudności
 • stosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce, planowania i organizowania własnego działania
 • zaspokajania naturalnej ciekawości i potrzeby wiedzy
 • kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy

Wszechstronny rozwój
Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju naszych podopiecznych we wszystkich dziedzinach - także w dziedzinie sztuki. Współpracujemy z wrocławską Filharmonią, a celem tej współpracy jest propagowanie muzyki pośród dzieci już od najmłodszych lat. Podopieczni naszego przedszkola uczestniczą w przedstawieniach teatralnych: współpracujemy z Krakowskimi Agencjami Artystycznymi „ART.-RE”, „KOP” oraz z  Wrocławskim Teatrzykiem „KROPA”.  Wszystkie przedstawienia są interaktywne, dostosowane do specyfiki placówki integracyjnej oraz angażujące dzieci do wspólnej zabawy.
Aby uatrakcyjnić pobyt dziecka w przedszkolu, organizujemy przedstawienia teatralne, bale karnawałowe, spotkania z Mikołajem, a także uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka, Dniem Mamy i Taty, Dniem Dziecka i in.

Ponadto proponujemy zajęcia organizowane przez naszych nauczycieli:

 •  zajęcia gimastyczne
 • język angielski
 • wprowadzenie do tańca
 • zajęcia plastyczno-techniczne

Współpraca
Promyk Słońca chętnie wymienia swoją wiedzą i doświadczeniami. Aby wzbogacić swoją ofertę, współpracujemy z przedszkolem „Akademia Pana Kleksa”  z ul. Wielkiej, z przedszkolem „Mały Kolejarz” z ul. Dyrekcyjnej i SP 64 z ulicy Wojszyckiej. Współpracujemy także z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą.

Bezpieczeństwo

Uczymy naszych podopiecznych samodzielności i zasad bezpieczeństwa: dzieci spotykają się ze strażakami, przedstawicielami Straży Miejskiej, uczestniczą w próbnych ewakuacjach, dowiadują się, jak należy się zachować w rozmaitych sytuacjach, na przykład na wypadek spotkania z groźnym psem albo jak połączyć się z numerem alarmowym.

Dzieci bawią się i uczą w ośmiu grupach.

 

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00.


mapa - przedszkole

 
 
logowroclaw


Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi z terenu Wrocławia w wieku od 3 do 6 lat, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi wymagającymi szczególnej opieki, jest współfinansowana przez Gminę Wrocław.
 
www.wroclaw.pl