Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Przetarg: Terapia pedagogiczna

Zobacz czego dotyczy ten przetarg

Opis przetargu

Fundacja Promyk Słońca z siedzibą ul. Złota 61/100, kod pocztowy 00-819 Warszawa, Oddział Fundacji „Promyk Słońca” Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne – Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca” – wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a, tel. 71 782 77 77 wew. 5 email: sekretariat@promykslonca.pl, strona internetowa: www.promykslonca.pl zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138 lit. „o” ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” – Terapia pedagogiczna,

w podziale na zadania

CPV 85000000-9.

Termin składania oferty:

  • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w oddziale Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Swobodnej 8a, 50-088 Wrocław budynek B, V piętro, Sekretariat, nie później niż dnia 06.12.2018r. do godz. 9:00.

Załączniki: