Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Zapytanie ofertowe: Remont części budynku Oddziału Fundacji "Promyk Słońca" mieszczącego Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne, w którym realizowana jest rehabilitacja dzieci i młodzieży

Zobacz, czego dotyczy to zapytanie

Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie robót budowlanych, takich jak:
1) Roboty ogólnobudowalne – rozbiórka starych posadzek i wykonanie nowych posadzek z płytek typu gres lub wykładziny rulonowej typu tarkett, skucie płytek ściennych i licowanie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie
2) Roboty elektryczne – wymiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe LED
3) Roboty sanitarne – wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z wymianą umywalek w gabinetach

Kod CPV
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest zapytaniu ofertowym i w załącznikach do  zapytania ofertowego:
zał. nr 3 przedmiar prac,
zał. nr 4 opis technologii wykonania prac.

Termin składania oferty:

  • Oferty należy składać do dnia 26.07.2019 do godziny 15.00. w Oddziale Fundacji „Promyk Słońca”, 5 piętro, sekretariat; ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

Załączniki: