Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

edycja 2024

Wstęp

Projekt realizowany jest w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem projektu jest Fundacja Promyk Słońca.

Obszar realizacji zadania: powiaty: M. Wrocław, wrocławski, trzebnicki, wołowski, dzierżoniowski.

Okres świadczenia usług

marzec – grudzień 2024 rok

Kto może być uczestnikiem projektu - beneficjentem usług asystenckich?

Głównym celem Programu jest wsparcie Uczestników Programu: członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad Beneficjentami:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną.

W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową osób niepełnosprawnych oraz uczestników / uczestniczek Programu.

Pierwszeństwo udziału mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub jest zatrudniona, uczy się albo studiuje.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, poniższe dokumenty:

 • Kartę zgłoszenia do Programu,
 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności / orzeczenia równoważnego,
 • Klauzule informacyjne RODO,
 • Regulamin projektu,
 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych: dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, ewentualnie wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • W przypadku osób upoważnionych do reprezentacji pełnoletniego: pełnomocnictwo.

Przesłanie Karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem do zadania.

Wzory dokumentów oraz informacja o sposobie ich składania znajdują się poniżej.

Rekrutacja jest prowadzona  w terminie od 20 lutego 2024. Usługi asystencji będą przyznawane w zależności od spełnienia kryteriów preferencyjnych, do momentu wyczerpania się miejsc / braku możliwości objęcia wsparciem kolejnych Uczestniczek / Uczestników.

Co oferujemy?

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

 • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • za zgodą realizatora Programu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
 • w Centrum Asystencji i Opieki Wytchnieniowej przy ul. Powstańców Śląskich 193 b we Wrocławiu.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika / uczestniczkę wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania lub
 • 120 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub w Centrum Asystencji i Opieki Wytchnieniowej.

Dokumenty do pobrania dla Beneficjenta:

karta zgłoszenia

regulamin zadania publicznego

klauzula RODO

W przypadku, gdy usługi asystenta mają realizować osoby wskazane przez Uczestnika Zadania lub jego opiekuna prawnego, do dokumentów należy dołączyć następujące oświadczenie:

wskazanie asystenta

Asystent / opiekun - wymagania i dokumenty:

Usługi świadczyć mogą osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością ani z nimi nie zamieszkujące, które:

   • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
   • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
   • zostaną wskazane przez uczestnika w Karcie zgłoszenia do Programu.

Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2. może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu (lub osoby fizycznej), który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, od asystentów wymagać będziemy także:

   • zaświadczenia o niekaralności;
   • informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
   • pisemnej akceptacji asystenta przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Wykluczona jest opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem / uczestniczką Programu. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem / uczestniczką Programu.

Dokumenty do pobrania dla Asystenta:

 1. Wzór CV z RODO
 2. Informacja osobowa
 3. Oświadczenie do umowy zlecenia
 4. Akceptacja-asystenta

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze projektu:

Fundacja „Promyk Słońca”, wejście B, 5 piętro, pokój 504
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Dopuszcza się możliwość ich przesłania (czytelny skan dokumentów) na adres: bank.asystentow@promykslonca.pl z zastrzeżeniem,  że oryginały dokumentów rekrutacyjnych muszą być dostarczone w wersji papierowej do Biura Projektu najpóźniej do dnia zawarcia kontraktu pod rygorem skreślenia kandydatki / kandydata z listy rekrutacyjnej.

Osobą do kontaktu jest Anna Jeżowska-Siwek

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl