Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Zobacz czym zajmuje się ośrodek

Zadania ośrodka:

• Informowanie i doradztwo
• Organizacja i koordynowanie działań wspierających dla dziecka i rodziców
• Działania terapeutyczne, specjalistyczne – wieloprofilowe usprawnianie dziecka z zaburzeniami rozwoju

Kind mit Ring in Turnhalle

Co nas wyróżnia?

• kompleksowość
• interdyscyplinarność
• holistyczne podejście do dziecka i rodziny
• wieloprofilowość oddziaływań terapeutycznych
• wysoka jakość świadczonych usług
• pomoc i wsparcie adekwatne do rozpoznanych potrzeb dziecka i rodziny.

Adresaci programu:

• dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością),
• rodzice

wiodący ośordek 1 - środek
wiodący ośordek 4 - środek

Cel działań:

• zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu / zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowej pomocy,
• wsparcie rodziców, udzielanie im fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych,
• skoordynowanie działań wspierających na rzecz dziecka i rodziny,
• zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny,

Zakres działań:

 • udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością obejmującego:
  • udzielanie informacji rodzinom,
  • zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
  • koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
So tender embrace. Mother hugging her little cute child and holding her in arms, standing in bedroom
mother teaches children to work with colorful play clay toys

Informacje dla rodziców starających się o wsparcie

Gdzie się zgłosić?
Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław, ul. Swobodna 8a
Pok. 117, 118 (I piętro), w godz. 9.00- 16.00
tel. 605 892 181
tel. 71 782 77 77 następnie wybierz 2
e-mail: zazyciem@promykslonca.pl

Rodzic starający się o wsparcie w ramach programu przedkłada następujące dokumenty:

 1. obowiązkowo minimum jeden z poniższych dokumentów:
  • zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalistę w dziedzinie pediatrii;
  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  •  orzeczenie o niepełnosprawności;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością;
 2. dokumenty dodatkowe:
  •  wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich;
  • dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego;
  • opinia ze żłobka / przedszkola / lub placówki, do której uczęszcza dziecko.