Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

SAMO-Dzielni

Projekt zakończony w 2019 r.
niewidoma kobieta z laską idzie ulicą, prowadzi ją asystentka

Wstęp

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizuje projekt „SAMO-Dzielni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. 

Okres realizacji projektu

styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r.

Cel projektu

zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich

Planowane efekty

  • zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności,
  • ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług asystenckich,
  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz zawodowego,
  • polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością,
  • wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu

  • przeszkolimy i zatrudnimy 30 asystentów osobistych,
  • zapewnimy stałe wsparcie co najmniej 55 osobom z niepełnosprawnością,
  • zrealizujemy ponad 37000 godzin usług.

Całkowita wartość projektu: 1 999 269,55 zł, dofinansowanie: 1 899 306,07 zł.

Biuro projektu

Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: samodzielni@promykslonca.pl

WROMIK – Wrocławski Informator. Możliwości i Korzyści dla Osób z Niepełnosprawnościami

pełen opis pod grafiką
cztery loga, logo Fundacji Promyk Słońca, logo Samo-dzielni, herb Wrocławia, logo MOPS
pełen opis pod grafiką
trzy loga, logo Fundusze Europejskie - program regionalny, logo DOLNY ŚLĄSK, logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny